Prezentarea zonei

Număr sate componente

Nr.

7

Suprafaţa administrativă

Ha

11.035 ha

Caracteristici geografice (poziţie, relief ,amplasare, vecinătăţi, posibilităţi de acces - drum naţional feroviar, aeroport)

Dolhasca, localitate cu statut nou pe harta judeţului Suceava începând cu aprilie 2004, oraş proaspăt înfiinţat prin voinţa unanimă a locuitorilor care au participat la referendumul organizat cu această ocazie, se află amplasată în extremitatea sud-estică a Judeţului Suceava, fiind punct de trecere şi comunicare între cele trei judeţe moldovene: Iaşi, Botoşani şi Suceava. Cu o populaţie de peste 11.009 locuitori, 50 de agenţi economici, 14 instituţii de învăţământ cu un număr de 7 sate arondate, ocupând o suprafaţă de peste 11.035 ha, din care peste 5600 ha teren agricol, restul fiind ocupat de vegetaţie forestieră, localitatea se înscrie a II-a pe judeţ, ca mărime după oraşele mai vechi. Aşezarea este străbătută de apele a două râuri importante : râul Siret şi râul Şomuzul Mare, care se unesc în confluenţă pe teritoriul acesteia, conferind condiţii climaterice prielnice locuitorilor care au ca preocupare principală - agricultura.

Scurt istoric ( atestare documentară, legenda denumirii etc)

Amplasarea naturală într-un cadru geografic ce cuprind aproape toate formele de relief, face ca oraşul Dolhasca să beneficieze de renumele unei frumoase aşezări. În acelaşi timp, localitatea este străbătută de trei drumuri judeţene ce fac legătura între cele trei judeţe şi anume: D.J. 208, D.J. 208A şi D.J. 208 S cât şi o bogată reţea de drumuri comunale care facilitează accesul localnicilor spre celelalte localităţi vecine sau în interiorul acestora. Pe raza aşezării localităţii un Grup Şcolar care poartă numele istoric al ,, Domnei Oltea” mama marelui domnitor – Ştefan cel Mare şi Sfânt cu o reţea de 14 instituţii de învăţământ. De asemenea în localitate se află două cămine culturale cu vechi state în activitatea teatrală şi corală. În perioada recentă de după revoluţia din 1989, centru civic al localităţii a luat o altă înfăţişare, datorită noilor edificii construite în această perioadă, printre care amintim sediul administraţiei publice locale - Primăria Oraşului Dolhasca, sediul unităţii CEC, reabilitarea străzilor şi modernizarea unei esplanade centrale completează un aspect citadin plăcut. Din punct de vedere economic, localitatea se remarcă printr-un mare număr de agenţi economici : 50 societăţi comerciale, peste 135 persoane fizice, Ocolul Silvic Dolhasca, Staţia CFR, Casa de Cultură Alexandru Arşinel, Dispensarul uman, Poşta, Spitalul, Staţia de betoane, Fabrica de alcool Siliştea. Agromec-ul Dolhasca, Consum - Coopul şi multe altele, demonstrează că în Dolhasca, se produc mărfuri necesare consumului populaţiei, se desfac produse prin reţeaua de magazine ale cooperaţiei şi prin cea particulară, se produc cele necesare traiului de zi cu zi.

Resurse umane (populaţie totală stabilă)

clasificare pe sexe - femei, bărbaţi

mii pers

11.009 locuitori,

(recesamant 2011)

femei 5.544, barbati 5.465

Resurse naturale (resurse minerale ale solului şi subsolului resurse de apă şi altele)

Relieful Oraşului Dolhasca se încadrează în unitatea fizico-geografică a Podişului Sucevei, la confluenţa Şomuzului Mare cu Siretul, cuprinzând versantul vestic al Dealului Mare şi partea sudică a Podişului Fălticenilor, despărţite de Valea Siretului. Privit de pe Dealul Mare sau de pe Dealul Viei se observă că relieful se prezintă în trepte începând din lunca Siretului şi a Şomuzului Mare, cu şesuri şi terenuri cultivabile, urcând uşor pe versanţi şi creşte pe dealuri pierzându-se în păduri seculare pe vârfurile celor mai înalte dealuri care domină regiunea în studiu:

Dealul Mare - 595 m

Dealul Arşiţa - 325 m

Dealul Poiana Răftivanului - 424 m

Dealul “La Lingurari” - 443 m

Configuraţia generală a reliefului o formează văile largi ale Siretului şi Şomuzului Mare, însoţite de terase între care se intercalează versanţi uşor înclinaţi (10- 20 grade).

Altitudinea reliefului variază între 450 m în zona deluroasă, cea mai înaltă în nord-vestul teritoriului studiat şi 220 m în lunca Siretului, în partea de sud. (vezi harta hipsometrică).

Din punct de vedere litologic formele de relief existente sunt constituite din depozite sedimentare de gresie, argile, marne, nisipuri şi pietrişuri.

Ca înfăţişare generală, relieful Oraşului Dolhasca îmbracă formele caracteristice Podişului Sucevei. Din punct de vedere geomorfologic pe teritoriul Oraşului Dolhasca întâlnim următoarele tipuri de relief: relief structural, relief fluvial, relief fluvio-denuda-ţional şi relief biogen şi antropogen (antropic)

populaţia totală stabilă (pe categorii de vârstă , 0-18, 18-45, peste 45 ani)

Populaţia stabilă

Total, din care:

Masculin

Feminin

Total

11.009

5544

5.465

0 - 14

2446

1192

1254

15 - 29

3092

1496

1596

30 - 49

1597

882

715

50 - 64

1998

987

1011

Peste 65

1876

887

989

Structura populaţiei pe grupe de vârstă la nivelul municipiului Suceava, în anul 2007

 

Infrastructură

Lungimea drumurilor publice, din care:

- DN: - modernizate

         - cu îmbrăcăminte uşoară rutieră

- DJ: - modernizate

       - cu îmbrăcăminte uşoară rutieră

       - pietruite

- DC:

             - clasificate:

                         - modernizate

                         - cu îmbrăcăminte uşoară rutieră

                                       - pietruite

             - neclasificate:

                           - pietruite

                                       - de pământ

Km

133

-

-

27

-

-

106

-

9

-

85

-

12

Lungimea liniei de cale ferată

Km

20

Staţii de cale ferată (halte)

Nr.

2

Aeroporturi ( helioporturi)

Nr.

0

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

Km

53

Număr de locuinţe racordate la reţeaua de apă potabilă

Nr.

884

Lungimea reţelei de canalizare

Km

1,8

Număr de locuinţe racordate la reţeaua de canalizare

Nr.

43

Staţii de tratare/epurare ape uzate

 

2

Lungimea reţelei electrice

Km

120

Număr de locuinţe racordate la reţeaua electrică

 

3580

Lungimea reţelei de gaz metan

Km

-

Număr de locuinţe racordate la reţeaua de gaz metan

Nr.

-

Indicatori sociali

Populaţia activă civilă

mii pers

5220

Populaţie ocupată( pe domenii de activitate, industrie, agricultură, servicii,   alte domenii )

mii pers

3985

Salariaţi – nr. mediu, din care:

-          în sectorul public

-          în sectorul privat

Pers.

485

Şomeri

pers

720

     - indemnizaţi pe categorii de vârstă/sex/pregătire profesională

pers

135

     - neindemnizaţi pe categorii de vârstă/sex/pregătire profesională

pers

585

Pensionari

Pers

2630

Persoane cu dizabilităţi

Pers

145

Persoane beneficiare de ajutoare sociale

Pers

680

Dezvoltare economică

Industrie

Număr agenţi economici ( firme) active, după domeniul de activitate

-          producţiei

-          servicii

-          comerţ

-          turism

   -     alte domenii de activitate

Nr.    

12

12

   Număr agenţi economici( firme) active, după mărime:

- mari ( 250 salariaţi şi peste)

- mici şi mijlocii ( 10-249 salariaţi)

- micro ( 0-9 salariaţi)

- organizaţii cooperatiste

- persoane fizice, întreprinderi familiale, sau individuale

 
  1. ......

-

-

12

-

47

Zonă minieră ( unde este cazul )

     - Exploataţi miniere

     - Unităţi de prelucrare minieră

     - Zone/exploataţii/unităţi dezafectate

Nr.

---

Agricultura

 

Suprafaţa agricolă, din care:

-          suprafaţa arabilă

-          păşuni

-          fâneţe

-          vii

-          livezi

( de precizat şi proprietatea)

Ha

11035

3775

850

620

-

64

Silvicultură

   

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, din care:

-          în proprietatea statului

-          în proprietate privată

-          în proprietate comunală

Ha

5600

                 5600

-

Exploataţii silvice

 

-

Centre de colectare ciuperci , fructe de pădure

 

-

Centre de vânătoare

 

-

Piscicultură

   

Ape, lacuri/iazuri/ în proprietate publică sau privată

Ha

-

Centre de pescuit

 

-

Alte terenuri

Ha

1660

Zootehnie

   

Efective de (în crescătorii şi în gospodăriile populaţiei)

-          bovine

-          cabaline

-          porcine

-          ovine

-          păsări

-          familii de albine

-          alte animale şi păsări

Cap.

-

618

420

880

1.020

15.000

600

200

Exploataţii agricole, cu următoarele precizări:

-          fără personalitate juridică ( individuale, PF autorizate , întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale )

-          cu personalitate juridică ( regii autonome, societăţi /asociaţii agricole, unităţi cooperatiste sau alte tipuri)

 

49

Exploataţii zootehnice, cu următoarele precizări:

-          fără personalitate juridică ( individuale, PF autorizate , întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale )

     - cu personalitate juridică ( regii autonome, societăţi /asociaţii agricole, unităţi cooperatiste sau alte tipuri )

 

             47

Centre de consultanţă în domeniul agricol

Nr.

-

Dispensare veterinare ( personal medical)

Nr.

1

Servicii/Comerţ

Posturi locale de televiziune

Nr.

1

Unităţi poştale

Nr.

4

Număr abonaţi la servicii de televiziune prin cablu

Nr.

893

Număr abonaţi la servicii de Internet

Nr.

122

Alte servicii

 

-

Centre comerciale (mall-uri, bazaruri, pieţe agroalimentare, târguri, oboare, hiper, super – market- uri )

Nr.

Supr. mp

1 piata agroalimentara, 1 hiper-market

                                     Educaţie

 

Unităţi de învăţământ de stat, din care:

-          grădiniţe

-          şcoli, din care: - cu clasele I-IV

-          cu clasele I-VIII

-          şcoli de artă şi meserii

-          licee/colegii

Unităţi de învăţământ particulare

Nr.

Nr.

11

10

7

4

-

1

-

Universităţi/ de stat /particulare /filiale

 

-

Număr preşcolari, înscrişi la grădiniţă

Nr.

337

Populaţie şcolară

Nr.

1237

Personal didactic, din care:

-          calificat

-          necalificat

Nr.

124

122

2

Tineret şi sport

Terenuri/Săli de sport/Baze sportive

Nr. /Supr mp.

2

Piscine/Bazine de înot

 

-

Patinoare

 

-

Pârtii de schi

 

-

Alte locuri de agrement

 

-

Cultură

Cămine culturale

Nr.

3

Biblioteci

Nr.

1

Unităţi de cult - biserici

 

11

Muzee

 

-

Case memoriale

 

-

Alte obiective culturale

 

-

Cercetare /Inovare

Instituţii/Staţiuni/Centre de cercetare – dezvoltare

(denumire, domeniu de activitate,alte date)  

 

-

Sănătate/Asistenţă Socială

 

Spitale/Dispensare/Centre se sănătate/Centre de plasament  ( cu precizarea de stat, particulare )

Nr.

3

Paturi în spitale

Nr.

-

Cabinete medicale-medicină generală

Nr.

4

Medici

Nr.

7

Personal mediu sanitar

Nr.

8

Cabinete stomatologice

 

2

Farmacii

Nr.

2

Unităţi de asistenţă socială

Nr.

1

                                                   Turism

 

Forme de turism ce pot fi practicate

 

Forma dominantă de turism practicată în prezent în zonă este cea cultural-religioasă, datorită existenţei unor vestigii istorice de importanţă naţională

Obiective turistice – enumerare, scurtă descriere

Localitatea are un trecut istoric bogat, ancorat în vremurile trecute, plin de frământări şi obstacole ce a caracterizat însuşi viaţa domntorului Ştefan cel Mare şi Sfînt, a fiului său Petru Rareş, mamei sale Oltea Doamna. Ultimii având mormintele la Mănăstirea Probota, precum şi prima soţie Evdochia, a domnului Stefan cel Mare.

In anul 1465, Stefan cel Mare a ingropat aici pe mama sa, doamna Oltea si in 1467, pe sotia sa Evdochia. Manastirea Probota a fost ridicata de Petru Rares, pe locul vechii biserici, in mai multe etape: biserica in 1530, pictura in 1536. Zidul de incinta a fost ridicat in 1550. Este necropola domneasca. Pictura apartine unui mester cu serioase cunostinte si notiuni de perspectiva geometrica, apropiate de cele ale contemporanilor sai din tarile Renasterii occidentale. Tema "Apocalipsei" reprezinta aici o adevarata manifestare de viziune fantastica moderna. Tabloul votiv il prezinta pe Petru Rares impreuna cu familia. In gropnita se afla mormintele lui Petru Rares, al doamnei Elena si al fiului lor Stefan. De pe platforma de sus a satului Probota – sat fost centru de comunăpână în anul 1968 – localitatea Dolhasca este străjuită de ctitoria domnului Petru Rareş – în prezent MONUMENT UNESCO.

Mănăstirea Probota apreciată de istorici şi specialişti în arhitectură unicat în Europa prin elementele de pictură murală, păstrate în timp fiind inclusă în circuitul Mănăstirilor din nordul Moldovei.La Mănăstirea Probota şi-a făcut ucenicia mitropolitul Dosoftei.

Al doilea punct turistic pe care il ofera Dolhasca turiştilor ar fi Biserica "Nașterea Maicii Domnului" din Poiana. Este un lăcaş de cult ortodox din satul Poiana, aflat la periferia oraşului Dolhasca județul Suceava. Ea a fost construită la mijlocul secolului al XIX-lea de către boierii Răftivanu și se remarcă prin cele patru turle albe care au forma a patru degete de la o mână.Biserica a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2004.

Unităţi de cazare - Total

Nr.

1

       Hoteluri

Nr

-

       Moteluri

Nr.

-

       Vile turistice

Nr.

 

       Cabane turistice

Nr.

-

       Pensiuni turistice

Nr.

-

       Pensiuni agroturistice

Nr.

 

       Alte tipuri de unităţi

Nr.

1

Agenţii de turism

Nr.

-

Centre/Puncte de informare turistică /Asociaţii de promovare a turismului

Nr.

-

                                     Oportunităţi de investiţii

Terenuri aflate în proprietate publică sau privată -suprafaţă/ distanţa la drumuri de acces, şi utilităţi - scurtă descriere

Mp

3.137.420

Clădiri aflate în proprietate publică sau privată suprafaţa /distanţa la drumuri de acces, şi utilităţi   scurta descriere

Mp

27.400

Alte resurse naturale şi umane

   

Alte bunuri

   

Posibilităţi de realizare sisteme de energie alternativă

 

Da

Potenţial pentru dezvoltare de activităţi turistice

 

Da

Alte posibilităţi

   

                                                         Parteneriate /Înfrăţiri

Parteneriate locale si de dezvoltate locală   (ADI -uri, GAL- uri şi alte parteneriate)

2

-Grupul de Actiune Locala Microregiunea Belcesti – Focuri Iasi

-Consiliul Judetean Suceava

Înfrăţiri

-

 

                                    Alte date caracteristice ale localităţii

- Promovare produse alimentare ecologice

- Targuri de promovare a produselor ecologice in parteneriat cu Asociatia Produs in Bucovina

- Tradiţii şi meşteşuguri sau alte domenii considerate de interes pentru localitate şi zonă

Targul Mesterilor populari organizat in perioada Zilelor Orasului

- 12-14 octombrie 2012 participare la „Targul de Turism al Bucovinei”, organizat in Parcul Central din fata

Palatului Administrativ Suceava.

- Participare la târguri, expoziţii , misiuni economice în ţară şi străinătate

 

 

regio footer
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.